Pages

 Utjecaj tehnoloških parametara, dodataka i mikrobne populacije na kvalitetu Slavonskog kulena
Utjecaj tehnoloških parametara, dodataka i mikrobne populacije na kvalitetu Slavonskog kulena
Kristina Suman
Uzorcima slavonskog kulena pripremljenim s različitim masenim udjelima kuhinjske soli i različitim vrstama dodanih starter kultura ispitane su promjene sastava mikrobne populacije te su uspoređeni učinci dodatka autohtone mikrobne populacije (Lactobacillus curvatus C1, Lactobacillus plantarum 1P, Leuconostoc mesenteroides MK1 i Staphylococcus xylosus K1), izoliranih iz 5 gotovih uzoraka slavonskog kulena i komercijalne starter kulture (Lactobacillus sakei, Staphylococcus carnosus i...
Antioksidacijska svojstva derivata kumarina i njihovo antifungalno djelovanje prema najvažnijim mikotoksikogenim plijesnima iz hrane
Antioksidacijska svojstva derivata kumarina i njihovo antifungalno djelovanje prema najvažnijim mikotoksikogenim plijesnima iz hrane
Maja Molnar
U ovom radu je izvršena sinteza derivata kumarina s potencijalnom antifungalnom i antioksidacijskom aktivnošću. Naime, prema dosadašnjim istraživanjima, pretpostavlja se da se sintetskom modifikacijom polaznog spoja 7-hidroksi-4-metilkumarina mogu poboljšati njegova antifungalna i antioksidacijska svojstva. Sintetskim putem dobivena je serija Schiffovih baza s različitim supstituentima, kao i tiosemikarbazida i tiazolidinona. Antioksidacijska aktivnost je ispitana DPPH metodom...
Antioksidativni kapacitet meda i promjene tijekom procesiranja i skladištenja
Antioksidativni kapacitet meda i promjene tijekom procesiranja i skladištenja
Ivana Flanjak
Svrha rada bila je karakterizirati odabrane vrste meda (kesten, kadulja, bagrem i medljikovac) s obzirom na antioksidativni kapacitet te ispitati mogućnost korištenja antioksidativnog kapaciteta u identifikaciji botaničkog podrijetla meda. U cilju razumijevanja antioksidativne sposobnosti meda ispitana je povezanost antioksidativnog kapaciteta s fizikalno-kemijskim parametrima kakvoće meda. Osim toga, ispitan je utjecaj procesiranja i skladištenja na antioksidativni kapacitet i s njim...
Arsen u podzemnoj vodi osječkog vodocrpilišta i oksidacija arsenita pri kondicioniranju vode
Arsen u podzemnoj vodi osječkog vodocrpilišta i oksidacija arsenita pri kondicioniranju vode
Željka Romić
Monitoringom kakvoće podzemne vode crpilišta osječkog vodovoda, polučio se uvid u kakvoću vode izvorišta u opsegu dubine 30-180 m. Tijekom vremena kakvoća podzemne, nepreradene vode u fizičko-kemijskom i mikrobiološkom pogledu značajnije se ne mijenja, te je njen sastav uzrokovan geološkim uvjetima vodonosnika. U ovom radu provedena je karakterizacija pojavnih oblika arsena [As(III), As(V)] na određenim dubinama vodonosnih slojeva. Arsen na crpilištu Vinogradi uglavnom je u...
Biološka vrijednost i kvaliteta ulja masline sorte Oblica u odnosu na područje uzgoja
Biološka vrijednost i kvaliteta ulja masline sorte Oblica u odnosu na područje uzgoja
Mirko Gugić
U ovom radu su provedena istraživanja kvalitete i biološke vrijednosti ulja masline glavne hrvatske sorte Oblice u odnosu na područje uzgoja (sjeverna i južna Dalmacija).
Ispitivanje utjecaja različitog načina zakiseljavanja i dodatka karboksimetilceluloze na parametre kakvoće svježih i zamrzavanih kruhova
Ispitivanje utjecaja različitog načina zakiseljavanja i dodatka karboksimetilceluloze na parametre kakvoće svježih i zamrzavanih kruhova
Daliborka Koceva Komlenić
Ispitivan je utjecaj karboksimetilceluloze (CMC) te biološkog i kemijskog zakiseljavanja na svojstva tijesta od dva tipa pšeničnog brašna i kvalitetu kruha. Kao biološka sredstva zakiseljavanja korištena su svježe pripravljena kisela tijesta od dva soja mliječno-kiselih bakterija (Lactobacillus plantarum i Lactobacillus brevis) i kiselo tijesto u prahu, a kao kemijsko sredstvo zakiseljavanja korištena je mliječna kiselina. Praćena su reološka svojstva tijesta primjenom osnovnih...
Izloženost hrvatske populacije slobodnom i maskiranim oblicima deoksinivalenola
Izloženost hrvatske populacije slobodnom i maskiranim oblicima deoksinivalenola
Martina Jurković
DON je jedan od najčešćih trihotecena u hrani, koje uglavnom proizvodi plijesan Fusarium graminearum. Cilj istraživanja bio je odrediti ukupnu izloženost DON-u i derivatima na temelju podataka o konzumaciji namirnica i rezultatima LC-MS/MS analiza ključnih proizvoda. Analizirane su i koncentracije nepromijenjenog DON-a i glukuronidnih metabolita u uzorcima urina prikupljenim od 49 ispitanika. Svrha je bila odrediti utjecaj tipa prehrane (veganskog, lakotoovovegetarijanskog i...
Izoliranje, modificiranje i karakteriziranje škroba pšenice
Izoliranje, modificiranje i karakteriziranje škroba pšenice
Đurđica Ačkar
Cilj ovoga rada bio je ispitati utjecaj sorte na svojstva škroba pšenice: želatinizaciju, retrogradaciju, kapacitet bubrenja, indeks topljivosti, boju škroba, bistroću škrobne paste, reološka svojstva paste, udio rezistentnog škroba, stabilnost paste tijekom ciklusa zamrzavanje – odmrzavanje i čvrstoću škrobnog gela, provesti kemijsku modifikaciju škroba epiklorhidrinom u udjelima 0,1, 0,3 i 0,5 % (s.tv. škroba) i smjesama dikarboksilnih kiselina (jantarna, glutarna, adipinska...
Karakterizacija katehinskih spojeva u zelenim i crnim čajevima primjenom elektrokemijskih metoda
Karakterizacija katehinskih spojeva u zelenim i crnim čajevima primjenom elektrokemijskih metoda
Ivana Novak
U ovome radu ispitivano je voltametrijsko ponašanje galne kiseline (GK) i glavnih katehinskih spojeva ili katehina [epigalokatehin galat (EGCG), epigalokatehin (EGC), epikatehin (EC) i epikatehin galat (ECG)] prisutnih u zelenim i crnim čajevima. Također, razvijena je nova elektroanalitička metoda za karakterizaciju katehina u vodenim ekstraktima odnosno suhom lišću zelenih i crnih čajeva. Podaci o katehinskom profilu zelenih i crnih čajeva dobiveni su primjenom tekućinske...
Karakterizacija klorogenskih kiselina i analiza antioksidacijske aktivnosti u različitim vrstama kave primjenom elektrokemijskih metoda
Karakterizacija klorogenskih kiselina i analiza antioksidacijske aktivnosti u različitim vrstama kave primjenom elektrokemijskih metoda
Ivana Tomac
U ovoj disertaciji provedena je karakterizacija klorogenskih kiselina (CGAs) i analiza antioksidacijske aktivnosti u različitim vrstama kave (zelenim i prženim zrnima kave C. arabica i C. robusta, mljevenim kavama Franck Guatemala i Flatcher Olympia te instant kavama Nescafé Classic, Nescafé Espresso, Jacobs Monarch i Jacobs Intense). Prije karakterizacije CGAs, istražena su elektrokemijska svojstva kafeoilkina kiselina (CQAs), dikafeoilkina kiselina (diCQAs) i feruloilkina kiselina...
Karakterizacija polifenola u voću i njihov utjecaj na antioksidacijsku aktivnost voća
Karakterizacija polifenola u voću i njihov utjecaj na antioksidacijsku aktivnost voća
Lidija Jakobek
U ovom radu je, primjenom HPLC i spektroskopskih metoda, provedena karakterizacija polifenolnih spojeva: antocijanina, flavonola (kvercetin, miricetin, kemferol), flavanola ((+)- katehin, (-)-epikatehin), hidroksibenzojevih (p-hidroksibenzojeva, elaginska), hidroksicimetnih kiselina (p-kumarinska, kafeinska, ferulicna); koji su prisutni u borovnici, bobicama bazge, kupini, malini, višnji, trešnji, crnom i crvenom ribizu, jagodi i aroniji. Antioksidacijska aktivnost voća određena je...
Karakterizacija sortnih rakija komovica na osnovi sastava hlapivih spojeva arome
Karakterizacija sortnih rakija komovica na osnovi sastava hlapivih spojeva arome
Igor Lukić
Okarakterizirane su sortne rakije komovice proizvedene tradicionalnim načinom destilacije komine najznačajnijih sorti grožda u Istri, i to na osnovi sastava hlapivih spojeva arome. U proizvedenim rakijama komovicama te u različitim frakcijama destilata, kombiniranom tehnikom plinske kromatografije i spektrometrije masa (GC/MS), identificirani su najvažniji spojevi primarne i sekundarne arome (terpeni, C13-norizoprenoidi, viši alkoholi, masne kiseline, esteri, aldehidi, ketoni, te...

Pages