Pages

 Utjecaj tehnoloških parametara, dodataka i mikrobne populacije na kvalitetu Slavonskog kulena
Utjecaj tehnoloških parametara, dodataka i mikrobne populacije na kvalitetu Slavonskog kulena
Kristina Suman
Uzorcima slavonskog kulena pripremljenim s različitim masenim udjelima kuhinjske soli i različitim vrstama dodanih starter kultura ispitane su promjene sastava mikrobne populacije te su uspoređeni učinci dodatka autohtone mikrobne populacije (Lactobacillus curvatus C1, Lactobacillus plantarum 1P, Leuconostoc mesenteroides MK1 i Staphylococcus xylosus K1), izoliranih iz 5 gotovih uzoraka slavonskog kulena i komercijalne starter kulture (Lactobacillus sakei, Staphylococcus carnosus i...
Antioksidacijska svojstva derivata kumarina i njihovo antifungalno djelovanje prema najvažnijim mikotoksikogenim plijesnima iz hrane
Antioksidacijska svojstva derivata kumarina i njihovo antifungalno djelovanje prema najvažnijim mikotoksikogenim plijesnima iz hrane
Maja Molnar
U ovom radu je izvršena sinteza derivata kumarina s potencijalnom antifungalnom i antioksidacijskom aktivnošću. Naime, prema dosadašnjim istraživanjima, pretpostavlja se da se sintetskom modifikacijom polaznog spoja 7-hidroksi-4-metilkumarina mogu poboljšati njegova antifungalna i antioksidacijska svojstva. Sintetskim putem dobivena je serija Schiffovih baza s različitim supstituentima, kao i tiosemikarbazida i tiazolidinona. Antioksidacijska aktivnost je ispitana DPPH metodom...
Antioksidativni kapacitet meda i promjene tijekom procesiranja i skladištenja
Antioksidativni kapacitet meda i promjene tijekom procesiranja i skladištenja
Ivana Flanjak
Svrha rada bila je karakterizirati odabrane vrste meda (kesten, kadulja, bagrem i medljikovac) s obzirom na antioksidativni kapacitet te ispitati mogućnost korištenja antioksidativnog kapaciteta u identifikaciji botaničkog podrijetla meda. U cilju razumijevanja antioksidativne sposobnosti meda ispitana je povezanost antioksidativnog kapaciteta s fizikalno-kemijskim parametrima kakvoće meda. Osim toga, ispitan je utjecaj procesiranja i skladištenja na antioksidativni kapacitet i s njim...
Arsen u podzemnoj vodi osječkog vodocrpilišta i oksidacija arsenita pri kondicioniranju vode
Arsen u podzemnoj vodi osječkog vodocrpilišta i oksidacija arsenita pri kondicioniranju vode
Željka Romić
Monitoringom kakvoće podzemne vode crpilišta osječkog vodovoda, polučio se uvid u kakvoću vode izvorišta u opsegu dubine 30-180 m. Tijekom vremena kakvoća podzemne, nepreradene vode u fizičko-kemijskom i mikrobiološkom pogledu značajnije se ne mijenja, te je njen sastav uzrokovan geološkim uvjetima vodonosnika. U ovom radu provedena je karakterizacija pojavnih oblika arsena [As(III), As(V)] na određenim dubinama vodonosnih slojeva. Arsen na crpilištu Vinogradi uglavnom je u...
Biološka vrijednost i kvaliteta ulja masline sorte Oblica u odnosu na područje uzgoja
Biološka vrijednost i kvaliteta ulja masline sorte Oblica u odnosu na područje uzgoja
Mirko Gugić
U ovom radu su provedena istraživanja kvalitete i biološke vrijednosti ulja masline glavne hrvatske sorte Oblice u odnosu na područje uzgoja (sjeverna i južna Dalmacija).
Dobivanje i karakterizacija ulja sjemenki hrvatskih sorti paprike Capsicum annuum l. te njegova primjena u prehrambenoj industriji i gastronomiji
Dobivanje i karakterizacija ulja sjemenki hrvatskih sorti paprike Capsicum annuum l. te njegova primjena u prehrambenoj industriji i gastronomiji
Tanja Cvetković
Cilj ovog istraživanja je bio po prvi puta opisati dobivanje ulja sjemenki paprika sorti Podravka i Slavonka tijekom dvije sezone berbi (2020., 2021.), te istražiti njegova fizikalno-kemijska, nutritivna i senzorska svojstva, primjenu u kulinarstvu i u razvoju novih prehrambenih proizvoda. Izdvojene sjemenke paprike (ručno, sezona 2020., mehanički, sezona 2021.) osušene su na ispod 10 % vlage. Ulje sjemenki paprike proizvedeno je hladnim prešanjem. U usporedbi s drugim jestivim biljnim...
Inhibicija lipooksigenaze derivatima kumarina, rodanina i tiazolidindiona
Inhibicija lipooksigenaze derivatima kumarina, rodanina i tiazolidindiona
Melita Lončarić
Cilj ovog rada bio je razviti zelenu metodu za sintezu derivata kumarina, rodanina i tiazolidindiona primjenom niskotemperaturnih eutektičkih otapala na bazi kolin-klorida te ispitati njihovu biološku aktivnost. Za svaku grupu spojeva odabrana je modelna reakcija koja je provedena u 20 različitih niskotemperaturnih eutektičkih otapala, te je na temelju najvišeg iskorištenja odabrano najpogodnije otapalo za daljnju sintezu. Za sintezu derivata kumarina najpogodnijim otapalom pokazao se...
Ispitivanje utjecaja različitog načina zakiseljavanja i dodatka karboksimetilceluloze na parametre kakvoće svježih i zamrzavanih kruhova
Ispitivanje utjecaja različitog načina zakiseljavanja i dodatka karboksimetilceluloze na parametre kakvoće svježih i zamrzavanih kruhova
Daliborka Koceva Komlenić
Ispitivan je utjecaj karboksimetilceluloze (CMC) te biološkog i kemijskog zakiseljavanja na svojstva tijesta od dva tipa pšeničnog brašna i kvalitetu kruha. Kao biološka sredstva zakiseljavanja korištena su svježe pripravljena kisela tijesta od dva soja mliječno-kiselih bakterija (Lactobacillus plantarum i Lactobacillus brevis) i kiselo tijesto u prahu, a kao kemijsko sredstvo zakiseljavanja korištena je mliječna kiselina. Praćena su reološka svojstva tijesta primjenom...
Izloženost hrvatske populacije slobodnom i maskiranim oblicima deoksinivalenola
Izloženost hrvatske populacije slobodnom i maskiranim oblicima deoksinivalenola
Martina Jurković
DON je jedan od najčešćih trihotecena u hrani, koje uglavnom proizvodi plijesan Fusarium graminearum. Cilj istraživanja bio je odrediti ukupnu izloženost DON-u i derivatima na temelju podataka o konzumaciji namirnica i rezultatima LC-MS/MS analiza ključnih proizvoda. Analizirane su i koncentracije nepromijenjenog DON-a i glukuronidnih metabolita u uzorcima urina prikupljenim od 49 ispitanika. Svrha je bila odrediti utjecaj tipa prehrane (veganskog, lakotoovovegetarijanskog i...
Izoliranje, modificiranje i karakteriziranje škroba pšenice
Izoliranje, modificiranje i karakteriziranje škroba pšenice
Đurđica Ačkar
Cilj ovoga rada bio je ispitati utjecaj sorte na svojstva škroba pšenice: želatinizaciju, retrogradaciju, kapacitet bubrenja, indeks topljivosti, boju škroba, bistroću škrobne paste, reološka svojstva paste, udio rezistentnog škroba, stabilnost paste tijekom ciklusa zamrzavanje – odmrzavanje i čvrstoću škrobnog gela, provesti kemijsku modifikaciju škroba epiklorhidrinom u udjelima 0,1, 0,3 i 0,5 % (s.tv. škroba) i smjesama dikarboksilnih kiselina (jantarna, glutarna, adipinska...
Karakterizacija katehinskih spojeva u zelenim i crnim čajevima primjenom elektrokemijskih metoda
Karakterizacija katehinskih spojeva u zelenim i crnim čajevima primjenom elektrokemijskih metoda
Ivana Novak
U ovome radu ispitivano je voltametrijsko ponašanje galne kiseline (GK) i glavnih katehinskih spojeva ili katehina [epigalokatehin galat (EGCG), epigalokatehin (EGC), epikatehin (EC) i epikatehin galat (ECG)] prisutnih u zelenim i crnim čajevima. Također, razvijena je nova elektroanalitička metoda za karakterizaciju katehina u vodenim ekstraktima odnosno suhom lišću zelenih i crnih čajeva. Podaci o katehinskom profilu zelenih i crnih čajeva dobiveni su primjenom tekućinske...
Karakterizacija klorogenskih kiselina i analiza antioksidacijske aktivnosti u različitim vrstama kave primjenom elektrokemijskih metoda
Karakterizacija klorogenskih kiselina i analiza antioksidacijske aktivnosti u različitim vrstama kave primjenom elektrokemijskih metoda
Ivana Tomac
U ovoj disertaciji provedena je karakterizacija klorogenskih kiselina (CGAs) i analiza antioksidacijske aktivnosti u različitim vrstama kave (zelenim i prženim zrnima kave C. arabica i C. robusta, mljevenim kavama Franck Guatemala i Flatcher Olympia te instant kavama Nescafé Classic, Nescafé Espresso, Jacobs Monarch i Jacobs Intense). Prije karakterizacije CGAs, istražena su elektrokemijska svojstva kafeoilkina kiselina (CQAs), dikafeoilkina kiselina (diCQAs) i feruloilkina kiselina...

Pages