Paginacija

Žaja, Orjena, Maletić, Milica, Crnković, Matea, Banjari, Ines
Kardiovaskularni rizik u djece i adolescenata s restriktivnim tipom anoreksije nervoze
Penava, Ariana, Matijević, Mato, Flanjak, Ivana
Koncentracije nitrata u vodi na području Požeško-slavonske županije određene spektrofotometrijskom metodom
Pavlović, Hrvoje, Jelić, Petra, Novosel, Fides, Ižaković, Maja, Marček, Tihana
Microbiological and parasitological quality of different fresh-cut salads
Podravac, Dijana, Jager, Nina, Lenart, Lidija
Microbiological quality analysis of organically grown oilseed products
Vešligaj Turkalj, Jelena, Romić, Željka, Jakopec, Mario, Paić, Angelina, Pašić, Melita, Habuda-Stanić, Mirna
Monitoring koncentracije klorida i sulfata u bunarima B-17 i B-18 crpilišta Vinogradi kod Osijeka
Velić, Natalija, Pavlović, Hrvoje, Pavičić, Mirjana, Kezerle, Antonija
Obezbojenje sintetskih bojila na agarnim pločama odabranim gljivama
Nedić Tiban, Nela, Lončarić, Ante, Tkalec, Davor, Piližota, Vlasta
Physico-chemical and antioxidant properties of six apple cultivars (Malus domestica) grown in Slavonia
Polimac, Mirjana, Koceva Komlnić, Daliborka, Lukinac, Jasmina
Possibilities of using acorn flour in products Based on flour
Kralj, Edgar, Kralj, Ksenija, Habuda-Stanić, Mirna, Santo, Vera, Nevistić, Ante
Praćenje stanja koeficijenta adsorpcije natrija (SAR) podzemnih voda istočne Hrvatske
Kokot, Karmen, Kenjerić, Daniela
Prehrambene navike i stavovi o prehrani učenika četvrtih razreda osnovnih škola grada Varaždina
Klenkar, Jelena
Primjena antiretrovirusne terapije u liječenju infekcija uzrokovanih virusom HIV-om
Lončarić, Ante, Kovač, Tihomir, Nujić, Marija, Habuda-Stanić, Mirna
Priprema tehnološke vode za industrijsku proizvodnju piva

Paginacija