Pages

"Šarena prehrana" - funkcionalna prehrana
"Šarena prehrana" - funkcionalna prehrana
Josipa Rukavina
Funkcionalna prehrana uvelike je postala glavna smjernica zdravog života. Posljednjih godina povećano je zanimanje potrošača kao i prehrambene industrije za funkcionalnu prehranu i njenu dobrobit u održavanju ljudskog zdravlja. Mišljenje da zdrava i raznolika prehrana imaju veliku ulogu u sprječavanju tako i liječenju bolesti opće je prihvaćeno. U radu je dana raznolika ponuda zdrave i uravnotežene prehrane kroz različite vrste prehrana, kao i uvid u sve dobrobiti raznolike...
Adicijske reakcije na karbonilne spojeve
Adicijske reakcije na karbonilne spojeve
Vedrana Božik
Ugljik, najzastupljeniji atom u organskim molekulama je sa svojim mnogim svojstvima veoma značajan za rasprostranjenost i raznolikost cjelokupnog života na Zemlji. U ovom radu je obrađeno njegovo svojstvo vezanja s drugim ugljikovim atomima i stvaranje novih ugljik-ugljik veza. U radu su opisane općenite adicijske reakcije na dvostruku ugljik-kisik vezu u karbonilnim spojevima. Eksperimentalni dio rada opisuje dvije sinteze, sintezu trifenilmetanola pomoću Grignardova reagensa te...
Aditivi u hrani
Aditivi u hrani
Veronika Brkan
Aditivi su različite tvari ili smjesa tvari koje se dodaju hrani kako bi se poboljšala određena svojstva. Neizbježan su sastojak hrane i danas se u prehrambenoj industriji koristi nekoliko tisuća različitih aditiva. Mogu imati funkciju konzervansa, antioksidansa, poboljšavati senzorska svojstva, te mnoge druge funkcije koje će se opisati u ovom radu. Uporaba aditiva ima svoje dobre i loše strane. Poboljšanje kvalitete i trajnosti proizvoda, olakšana priprema hrane i poboljšani...
Aditivi za mesnu industriju
Aditivi za mesnu industriju
Tihomir Kušević
Prehrambeni aditivi su tvari poznatog kemijskog sastava koje se ne konzumiraju kao hrana niti su tipičan sastojak hrane, a dodaju se hrani u svrhu poboljšanja njenih svojstava i učinka. Postoji više vrsta aditiva koji se koriste u mesnim proizvodima. Konzervansi (nitrati i nitriti) široko se primjenjuju u mesnoj industriji. Riječ je o aditivima koji sprječavaju infekcije, intoksikacije i kvarenje mesnih proizvoda te povećavaju njihovu trajnost. Važno je spomenuti da su nitriti, u...
Adsorpcija derivata kvercetina na ß-glukan
Adsorpcija derivata kvercetina na ß-glukan
Šima Kraljević
Zadatak ovog rada bio je provesti eksperimente adsorpcije između β-glukana i odabranih derivata kvercetina: kvercetin-3-glukozida, kvercetin-3-galaktozida te kvercetin-3-ramnozida. Koncentracija neadsorbiranih derivata kvercetina nakon uspostavljanja ravnoteže (ce) određena je pomoću Folin-Ciocalteu metode. Izračunat je adsorpcijski kapacitet (qe). Eksperimentalni rezultati (ce i qe) su obrađeni nelinearnim i linearnim adsorpcijskim modelima (Freundlich, Langmuir i...
Adsorpcija fenola aronije na kompleks citrus vlakna/guar
Adsorpcija fenola aronije na kompleks citrus vlakna/guar
Klara Vidas
Cilj ovog završnog rada bio je utvrditi mogućnost primjene kombinacije citrus vlakana i guara (CG) kao adsorbensa odnosno nositelja fenolnih komponenti soka aronije. U tu svrhu pripremljena su tri kompleksa CG/fenoli aronije, a razlika između navedenih kompleksa je u primijenjenoj količini vlakana prilikom pripreme odnosno kompleksiranja (1 %, 2 % i 3 %). Primjenom najniže količine nosača utvrđena je najveća adsorpcija ukupnih fenola, proantocijanidina i antocijana. Ujedno su ti...
Adsorpcija nitrata iz vode na ljuske lješnjaka
Adsorpcija nitrata iz vode na ljuske lješnjaka
Marijana Jurić
U posljednjih nekoliko godina sve se više pozornosti posvećuje problemu onečišćenja podzemnih voda nitratima. Visoka koncentracija nitrata u vodi, kako u površinskim tako i u podzemnim vodama, posljedica je geološkog sastava tla ili antropološkog djelovanja. Povećane koncentracije nitrata u vodi ozbiljan su problem za zdravlje ljudi uzrokujući rak probavnog sustava i druge anomalije. Djeca do šest mjeseci starosti hranjena dojenačkom formulom, koncentracije nitrata veće od 50...
Adsorpcija polifenola na  ß-glukanu - kinetička istraživanja
Adsorpcija polifenola na ß-glukanu - kinetička istraživanja
Toma Tadić
Polifenolni spojevi su pokazali da mogu ulaziti u interakcije sa sastojcima hrane kao što su lipidi, proteini, te ugljikohidrati. Ove interakcije se mogu pratiti kroz proces adsorpcije kroz kinetička istraživanja pri čemu se mogu dobiti informacije o redu reakcije. U ovom radu istraživana je kinetika adsorpcije galne kiseline kao polifenola i β-glukana kao prehrambenog vlakna koji spada u skupinu polisaharida. Pokazalo se da se galna kiselina adsorbirala na β-glukan tijekom vremena, a...
Adsorpcija polifenola na ß-glukanu
Adsorpcija polifenola na ß-glukanu
Gabriela Perković
Adsorpcija je sposobnost krute tvari (adsorbensa) da na svojoj graničnoj površini veže molekule iz otopine ili plina (adsorbant). Adsorpcija se odvija na tzv. graničnom području između dvije faze (krutine i tekućine ili plina). Adsorpcijske izoterme su funkcije koje prikazuju količinu adsorbiranih molekula po 1 g adsorbensa u ovisnosti o ravnotežnoj koncentraciji tih molekula. Polifenolni spojevi i β-glukan (prehrambeno vlakno) pokazali su broje potencijalno pozitivne...
Adsorpcija polifenolnih spojeva iz jabuke na ß-glukanu
Adsorpcija polifenolnih spojeva iz jabuke na ß-glukanu
Vedrana Krešić
Zadatak ovog rada bio je ekstrahirati polifenole iz mesa i kore starih sorti jabuka, usporediti ih s obzirom na količinu ukupnih polifenola i antiradikalnu aktivnost te provesti adsorpciju na β-glukanu s polifenolima iz jabuka koje su najbogatije polifenolima. Ekstrahirani su polifenoli iz mesa i kore starih sorti jabuka (lještarka, ljubeničarka, slavonska srčika, adamova zvijezda i divlja jabuka), ukupna količina polifenola određena je pomoću spektrofotometrijske Folin-Ciocalteau...
Adsorpcijske izoterme
Adsorpcijske izoterme
Luka Katić
Adosrpcijske izoterme su grafički prikazane ovisnosti volumena/mase adsorbirane tvari na adsorbensu i primijenjenog tlaka (koncentracije, mase) tvari koja se adsorbira. Taj odnos je karakterističan za svaku temperaturu te se zbog toga grafičke ovisnosti nazivaju izotoerme. Linija koja povezuje vrijednosti u grafu pri istoj temperaturi naziva se adsorpcijska izoterma. Poznate su Freundlichova, Langmuirova, Dubinnin-Radushkhevicheva i mnoge druge izoterme. Adsorpcijske izoterme služe za...
Aflatoksini u mlijeku i mliječnim proizvodima
Aflatoksini u mlijeku i mliječnim proizvodima
Josipa Jelić
Mikotoksini su kemijski spojevi koji su različite strukture te različitog biološkog učinka. Posjeduju visoku akutnu toksičnost koja je često povezana uz maligne bolesti. Aflatoksini su skupina mikotoksina koje sintetizira ograničen broj sojeva plijesni iz rodova Aspergillus, Penicillium i Fusarium. Najvažniji aflatoksini, vezani za mlijeko i mliječne proizvode, su: B1 i B2 (prisutni u krmivu životinja) te M1 i M2 (hidroderivati aflatoksina B1 i B2), a izlučuju se u mlijeku,...

Pages