Pages

Analiza teških metala u čokoladi
Analiza teških metala u čokoladi
Tea Mačković
Onečišćenje teškim metalima danas je postao jedan od ozbiljnijih ekoloških problema u svijetu. Većina teških metala toksična je i kancerogena te predstavlja prijetnju ljudskom i životinjskom zdravlju te okolišu. S ciljem zaštite ljudi postavljaju se zakonski maksimalno dozvoljene granice teških metala u hrani, te se provode studije karakterizacije i procjene rizika štetnih učinaka teških metala u hrani. U ovom radu opisan je utjecaj teških metala na zdravlje, njihova...
Analiza toksikanata u hrani
Analiza toksikanata u hrani
Tamara Fundak
Rad ne sadrži sažetak.
Analiza utjecaja položaja i osvijetljenosti kriške kruha na rezultate računalne analize slike
Analiza utjecaja položaja i osvijetljenosti kriške kruha na rezultate računalne analize slike
Nikola Batinić
Cilj ovog rada bio je analizirati utjecaj položaja i osvijetljenosti kriške kruha na rezultate računalne analize slike. U radu je analiziran crni kruh komercijalnog naziva Sovital. Kruh je narezan na kriške koje su fotografirane kod različitih rotacija, razičite osvijetljenosti, uvećanja i visine podloška. Udio šupljina određen je metodom računalne analize slike na kriškama kruha, a dobiveni podaci su prikazani tablično i grafički. Rezultati pokazuju da rotacija kriške nije...
Antagonizam Bifidobacterium longum tijekom fermentacije tri vrste mlijeka s dodatkom meda na baktriju Yersinia enterocolitica
Antagonizam Bifidobacterium longum tijekom fermentacije tri vrste mlijeka s dodatkom meda na baktriju Yersinia enterocolitica
Kristina Bertović
U radu je istražen utjecaj probiotičkih fermentiranih napitaka od kravljeg, kozjeg i sojinog mlijeka sa dodatkom bagremovog i kestenovog meda prema patogenoj bakteriji Yersinia enterocolitica. Za inokulaciju mlijeka korištena je monokultura Bifidobacterium longum. Za pripremu probiotičkih napitaka korišteno je UHT sterilizirano kravlje mlijeko s 2,8% mliječne masti, UHT sterilizirano kozje mlijeko s 3,2% mliječne masti, te sojino mlijeko s 2,2% masti, a med je dodavan u udjelima od...
Antiaflatoksikogeni utjecaj odabranih inhibitora glutation S-transferaze
Antiaflatoksikogeni utjecaj odabranih inhibitora glutation S-transferaze
Sanja Juranić
Cilj ovog rada bio je odrediti utjecaj inhibitora glutation S-transferaza na biosintezu aflatoksina (B1, B2, G1, G2) kod plijesni A. flavus. A. flavus je uzgajana na GMS podlogama u koje su bili dodani odabrani inhibitori: butionin sulfoksimin (BSO), etakrinska kiselina (EA) i kvercetin (QC). Svaki od inhibitora u podlogu je dodan u koncentraciji od 0,01, 0,1, 1 ili 10 ppm. Inkubacija je trajala 48, 96 i 144 sata. Koncentracija aflatoksina je odreĎena LC-MS/MS-om. Najbolji...
Antibakterijski učinak eteričnih ulja Allium tuberosum i Litsea cubeba
Antibakterijski učinak eteričnih ulja Allium tuberosum i Litsea cubeba
Marina Happ
Eterična ulja su aromatične tekućine iz biljnog materijala koje posjeduju više ili manje izražen antimikrobni učinak. Budući je, u posljednje vrijeme, povećano zanimanje za proizvodnju namirnica bez sintetičkih aditiva, jedna od mogućnosti u proizvodnji mikrobiološki sigurnih namirnica je dodatak eteričnih ulja kao antibakterijskih i antifungalnih aditiva. Cilj ovog rada je istražiti antibakterijski učinak kineskih eteričnih ulja Allium tuberosum (kineski češnjak) i Litsea...
Antibakterijski učinak eteričnih ulja timijana i čajevca
Antibakterijski učinak eteričnih ulja timijana i čajevca
Vedrana Bešvir
Eterična ulja su hidrofobne tekućine dobivene iz biljnog materijala koje sadrže aromatske tvari odgovorne za njihovo antimikrobno djelovanje. Primjena eteričnih ulja u zaštiti namirnica sve se više razmatra kao moguće rješenje zahtjeva potrošača za korištenjem prirodnih aditiva. Cilj ovog rada bio je ispitati antibakterijski učinak eteričnih ulja timijana i čajevca na gram-pozitivne (Bacillus cereus, Listeria monocytogenes, Enterococcus faecalis i Staphylococcus aureus) i...
Antibakterijski učinak meda kestena i lipe na odabrane gram negativne bakterijske vrste
Antibakterijski učinak meda kestena i lipe na odabrane gram negativne bakterijske vrste
Blanka Balicki
Ispitan je antibakterijski učinak meda kestena i lipe na odabrane gram negativne bakterije: Escherichia coli, Salmonella agona, S. enteritidis, S. infantis i Yersinia enterocolitica. Ispitane su koncentracije meda od 20, 30, 45 i 60 %. Pored toga, otopine meda su termički tretirane 30 minuta na 60 °C, 10 minuta na 80 °C te 5 minuta na 100 °C nakon čega je određen antibakterijski učinak i izmjeren aktivitet vode. Med kestena i lipe uzrokuje djelomičnu inhibiciju rasta E. coli, uz...
Antifungalni učinak ekstrakata morskih organizama
Antifungalni učinak ekstrakata morskih organizama
Ana-Marija Zorčec
Cilj diplomskog rada je odrediti antifungalni učinak ekstrakata morskih organizama, plaštenjaka Aplydium conicum, zelene makroalge Codium bursa, smeđe makroalge Cystoseira compressa te koralja Eunicella cavolinii. Ekstrakti su pripremljeni u vodi za polarne i dimetilsulfoksidu za nepolarne komponente kako bi se usporedilo njihovo djelovanje. Antifungalno ispitivanje je provedeno na najznačajnijim mikotoksikogenim plijesnima: Alternaria alternata, Aspergillus flavus, Aspergillus ochraces,...
Antifungalni učinak eteričnih ulja Cinnamomum cassia i Litsea cubeba na odabrane plijesni roda Penicillium pri aw 0,98 i 0,93
Antifungalni učinak eteričnih ulja Cinnamomum cassia i Litsea cubeba na odabrane plijesni roda Penicillium pri aw 0,98 i 0,93
Jelena Kovačević
Većina hrane i stočne hrane podliježe mikrobiološkoj kontaminaciji tijekom pripreme, skladištenja i distribucije. Eterična ulja i njihovi sastojci postaju sve popularniji kao antimikrobna sredstva. Eterična ulja su aromatične uljne tekućine dobivene iz biljaka različitim metodama. Njihov antimikrobni učinak ovisi o sadržaju, koncentraciji i interakcijama među glavnim aktivnim sastojcima, kao i među sastojcima hrane. Zadatak rada bio je istražiti antifungalni učinak eteričnih...
Antifungalni učinak eteričnih ulja Cinnamomum cassia i Litsea cubeba na odabrane plijesni roda Penicillium pri aw 1 i 0,95
Antifungalni učinak eteričnih ulja Cinnamomum cassia i Litsea cubeba na odabrane plijesni roda Penicillium pri aw 1 i 0,95
Marija Nujić
Eterična ulja su hlapivi, prirodni, kompleksni spojevi svojstvenog mirisa, a dobivaju se iz biljnog materijala kao sekundarni metaboliti. Eterična ulja posjeduju određena antibakterijska, antivirusna, antifungalna i insekticidna svojstva te se kao takvi dodaju u određene prehrambene proizvode u svrhu zaštite od kontaminacije mikroorganizmima. U svrhu smanjenja sintetskih aditiva u proizvodnji namirnica, eterična ulja bi mogla zauzeti vodedu ulogu kao prirodni antimikrobni faktori u...
Antifungalni učinak eteričnih ulja majčine dušice i čajevca
Antifungalni učinak eteričnih ulja majčine dušice i čajevca
Maja Kovač
Eterična ulja su aromatične tekućine iz biljnog materijala koje posjeduju manje ili više izražen antimikrobni učinak. Zbog sve veće potrebe za proizvodnjom namirnica bez sintetičkih aditiva, dodatak eteričnih ulja kao antimikrobnih i antifungalnih aditiva predstavlja veliki potencijal u proizvodnji mikrobiološki sigurnih namirnica. Zadatak rada bio je ispitati antifungalni učinak eteričnih ulja majčine dušice i čajevca na odabrane vrste plijesni Aspergillus carbonarius, A....

Pages